Pályázatfigyelés

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése

Pályázati kód: GINOP-2.3.4-15

Pályázati alapadatok

Típus EU társfinanszírozott
Név Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kód GINOP-2.3.4-15
Cél A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (a továbbiakban: FIEK) céljai olyan ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása, amely alkalmas:
- az ipari partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására,
- versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére,
- termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére,
melynek eredményeként az érintett termékek piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a partnercégeknél.
Kik indulhatnak
a pályázaton?
Konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek
- legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy a legalább 50% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik,
- éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
- kettős könyvvitelt vezetnek, és
- Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására).
b) kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) harmadik és negyedik pontokban részletezett feltételeknek;
c) költségvetési szervek, illetve azok jogi személlyel rendelkező intézményei, amennyiben azok tudományos kutatóhelynek minősülnek;
d) 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények.
Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
Konzorciumvezető kizárólag felsőoktatási intézmény lehet.
Támogatható tevékenységek köre - Innováció, kutatásfejlesztés
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (a projekt összes elszámolható költségének maximum 80%-a):
a) Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka.
b) Ipari kutatás: alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat.
c) Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából.

Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
a) Projekt előkészítési tevékenység
b) Projektmenedzsment tevékenység
c) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében:
a) Eszközbeszerzés.
b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
c) Immateriális javak beszerzése.

Regionális beruházási támogatás keretében:
a) Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
c) Immateriális javak beszerzése

A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében:
d) Eljárás-innováció: Új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása.
A beadás kezdete 2016.04.04.
A beadás határideje 2018.04.04.
Kötelező vállalások a) Kutató-fejlesztő létszám növelése
A konzorcium tagjai – felsőoktatási intézmény esetén a FIEK – vállalja(k), hogy a projekthez kapcsolódóan 200.000.000 Ft támogatásonként legalább 1 fővel növeli(k) a kutató-fejlesztő létszámot a bázisértékhez képest.
b) Üzleti hasznosíthatóság
A konzorcium tagjai vállalják, hogy a projekt fizikai befejezéséig a projekt eredményeire épülő üzleti tervet állítanak össze, melyben ki kell fejteni és alá kell támasztani a következő szempontokat:
 a vállalat szervezeti felépítése,
 üzleti modell bemutatása,
 célcsoport, piaci potenciál bemutatása, piacelemzés,
 versenytárselemzés,
 piacra viteli elképzelések,
 pénzügyi terv (árbevétel és költségterv).
A c) és f) pontokban részletezett feltételek közül legalább három kötelezően választandó:
c) Publikációk számának növelése
A kutatáshoz kapcsolódó (a szakterületet érintő) kiemelkedő minőségű, legalább a konzorciumi tagok számával megegyező publikációk megjelentetése.
d) Iparjogvédelmi oltalom
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt időtartama alatt, de legkésőbb a projekt megvalósítási időszakának végéig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz.
e) Spin-off vállalkozás létrehozása és tesztelt prototípus előállítása
A projekt időtartama alatt, de legkésőbb a projekt megvalósítási időszakának végéig tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, szolgáltatást állítanak elő.
f) Doktoranduszok projekthez kapcsolódó kutatási témája
A felsőoktatási intézmény(ek) vállalja(k), hogy legalább 5 fő, a projekt fenntartási időszak végéig fokozatot szerzett doktorandusz kutatási témája kapcsolódik a FIEK projekthez.
A pályázati
dokumentáció linkje
Itt érheti el a pályázat teljes dokumentációját

Pénzügyi adatok

Rendelkezésre álló forrás 25 Mrd Ft
A támogatás formája Vissza nem térítendő
A támogatás összege min. 4000 mFt , max. 8000 mFt
Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 500 millió forint támogatást kell igényelnie.
A támogatás mértéke 25 % -tól 100 %-ig
Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.
Kutatási fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

Alapkutatás esetében a támogatás kis-közép és nagyvállalatoknál is 100%.

Ipari kutatás esetében a támogatás kisvállalkozásoknál 70%, középvállalkozásoknál 60%, valamint nagyvállalatoknál 50%.

Ipari kutatás esetében (- amennyiben a projekt hatékony együttműködést foglal magában) kisvállalkozásoknál 80%, középvállalkozásoknál 75%, nagyvállalatoknál 65%.

Kísérleti fejlesztés esetében a támogatás kisvállalkozásoknál 45%, középvállalkozásoknál 35%, valamint nagyvállalatoknál 25%.

Kísérleti fejlesztés esetében (- amennyiben a projekt hatékony együttműködést foglal magában) kisvállalkozásoknál 60%, középvállalkozásoknál 50%, nagyvállalatoknál 40%.

Csekély összegű támogatás esetén (de minimis): 100%

Csekély összegű regionális beruházási támogatás:
- Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyékben a kisvállalkozások 45%-os, középvállalkozások 35%-os, nagyvállalatok 25%-os támogatásban részesülhetnek.
- Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyékben a kisvállalkozások 55%-os, középvállalkozások 45%-os, nagyvállalatok 35%-os támogatásban részesülhetnek.
- Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyékben a kisvállalkozások 70%-os, középvállalkozások 60%-os, nagyvállalatok 50%-os támogatásban részesülhetnek.

A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 50%-os.
Az önrész mértéke Nincs

Kizárások

Kizárt iparágak
Nincsenek kizárt iparágak.
Kizárt régiók, városok - Közép-Magyarország
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Forgalmi korlátozások Nincs
A pályázóra vonatkozó kizáró okok - csődeljárás, végelszámolás, felszámolás folyik ellene
- lejárt adó- vagy vámtartozása van
- NAV végrehajtási eljárás van folyamatban ellene
Létszám feltétel 5 fő alatt  (kizáró ok)
A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.

A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy
 közép- vagy nagyvállalkozásnak, vagy olyan nonprofit gazdasági társaságnak, amelyben közép-vagy nagyvállalat befolyással (többségi tulajdonosi hányad és/vagy ügyvezető kinevezésének joga), vagy ellenőrzési jogkörrel (felügyelőbizottsági többség) bír,
 és legalább egy felsőoktatási intézménynek vagy egyházi, illetve magán felsőoktatási intézménynek.
Lezárt üzleti évek feltétel
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
- amely a támogatási kérelmét nem konzorciumi formában nyújtja be.
- amely konzorcium projektterve nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, továbbá a hivatal felé benyújtott teljes dokumentációt nem csatolja,
- amely esetében a konzorciumban résztvevő vállalkozás(ok) tekintetében az alábbi kizáró okok bármelyike fennáll:
• legalább 50% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i) nem rendelkezik legalább kettő lezárt üzleti évvel,
• jelen projektjének az elszámolható összköltsége – tagi szinten – meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,
• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
• akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
Keresse pályázatírónkat!

Kapcsolat a pályázatíróval

Kérdése van?
Részt kíván venni a fenti pályázaton?
Lépjen kapcsolatba pályázatírónkkal!

A konzultáció ingyenes, és kötelezettség mentes!
Egy kattintás, és rövid időn belül visszahívjuk Önt!

Kapcsolatfelvétel